واحد فضای سبز

  • برنامه‌ریزی و سازماندهی لازم جهت حفظ، احیا، ترمیم و ایجاد فضای سبز دانشگاه
  • تهیه شناسنامه اشجار و نگهداری و رسیدگی به اشجار و جلوگیری از قطع بدون مجوز آنها و صدور مجوز قطع با توجه به ضوابط و قوانین موجود
  • تهیه برنامه فصلی و سالیانه فضای سبز شامل گل‌کاری، درختکاری، هرس و...
  • نظارت بر اجرای امور فضای سبز و ارائه توصیه‌های لازم برای سم‌پاشی و کوددهی
  • نظارت‌های لازم جهت جمع آوری و نگهداری گل‌ها و گیاهان برای تکثیر
  • ساماندهی، برنامه‌ریزی و انجام خدمات نظافت سطوح فضاهای باز دانشگاه توسط نیروهای خدماتی
  • تهیه طرح جامع فضای سبز دانشگاه و توسعه فضای سبز بر اساس نیاز و امکانات
  • نظارت و رسیدگی به وضعیت لباس و ابزار کار کارکنان تحت سرپرستی و تقسیم کار
  • برآورد هزینه، مقدار و تعداد ادوات، تجهیزات، اقلام و مواد مصرفی فضای سبز و هماهنگی با واحد مدیریت در خصوص تأمین آنها
  • مدیریت منابع انسانی موجود و امور مرتبط به کلیه کارکنان و کارگران فضای سبز

آخرین ویرایش۲۲ دی ۱۳۹۷