درباره ما

اداره کل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی
این مدیریت که در راستای کاهش تعداد نیروهای ستادی دانشگاه از ادغام دو مدیریت پشتیبانی و امور فنی و طرح‌های عمرانی ایجاد گردیده است، شامل دو بخش در قالب دو معاونت می‌باشد که وظایف و اختیارات آنان به تفکیک به شرح ذیل می‌باشد:

 


آخرین ویرایش۱۸ مهر ۱۳۹۷