واحد مخابرات

  • ارائه طرح و برآورد هزینه اجرای کارهای مخابراتی شامل کابل کشی و نصب دستگاه‌های سانترال مخابرات و راه اندازی آنها در تمام واحدهای دانشگاه.
  • بازدید، بررسی و نظارت بر عملیات اجرایی تعمیرات و نگهداری شبکه مخابراتی دانشگاه، مراکز تلفن واحدها و خطوط تلفن
  • هماهنگی و همکاری با شرکت مخابرات و ارائه طریق به اداره طرح و مهندسی شرکت مخابرات برای تسریع در کارهای اجرایی دانشگاه و افزایش بهره وری.
  • پیگیری طرح‌های مخابراتی دانشگاه از شرکت مخابرات و نظارت بر اجرای صحیح و مطلوب عملیات آنها.
  • بررسی و نظارت بر امور اپراتوری و عملکرد تلفنچی‌های دانشگاه و تقسیم کار و شیفت بندی ساعات کار آنها.
  • بازدید، بررسی و تست دستگاه‌های سانترال و نظارت بر کار دستگاه‌های سانترال و در صورت بروز خرابی اعلام به شرکت‌های طرف قرارداد به منظور رفع خرابی در اسرع وقت.
  • انجام مکاتبات اداری و درخواستهای تغییر و جابجایی و خرید خطوط تلفن و خدمات مخابراتی از شرکت مخابرات.
  • برنامه ریزی و نظارت بر رفع خرابی و تغییر و جابجایی خطوط تلفن‌های دانشگاه تهران.
  • بررسی، کنترل و نظارت بر عملکرد شرکتها و پیمانکاران نگهداری شبکه و مراکز تلفن و بررسی و تأیید صورت وضعیت هزینه‌ها.
  • همکاری جهت تهیه و تنظیم قراردادهای تعمیرات و نگهداری مراکز تلفن دانشگاه تهران.

آخرین ویرایش۲۲ دی ۱۳۹۷